Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
 1. Polityka prywatności określa, sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej teamgluszak.com (dalej: Witryną).
 2. Witryna zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Witryny są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Witrynę jest firma Team Głuszak, adres: ul. Lwowska 163A, 33-100 Tarnów, NIP: 873-020-18-09, REGON: 850299943, adres poczty elektronicznej: biuro@teamgluszak.com (zwany dalej: Administratorem).

III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:  zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik zgodnie z RODO możemy przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Użytkownikowi usługi i nie mógłby z niej korzystać (np. przesyłać zamówionych u nas produktów).
 2. Dane osobowe są niezbędne do przetwarzania wynikających z prawnie uzasadnionych celów lub interesów realizowanych przez administratora (np. działania związane z bezpieczeństwem strony internetowej) lub przez stronę trzecią (np. konieczność przekazania danych zamówienia do naszego kontrahenta, który realizuje usługę dostarczenia produktu).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Witryny.
 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

 1. Gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 2. Gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

 1. Udostępnianie danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Witryny ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@teamgluszak.com.
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

 1. Witryna zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Witrynie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Witrynie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.